Charakter planowanych prac

Decydując się na przeprowadzenie remontu urządzeń przesyłowych inwestor powinien zastanowić się nad charakterem zaplanowanych prac. Czy właściwym jest przyjęcie, że wymiana przewodów i słupów mieści się w zakresie prac remontowych, co umożliwi udostępnienie nieruchomości na podstawi art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami? A może wręcz przeciwnie każda wymiana przewodów lub słupów będzie stanowić przebudowę, dla której przeprowadzenie konieczne jest pozyskanie decyzji z art. 124 ust. 1 u.g.n.?

Co właściwie kryje się pod pojęciem przebudowy oraz czego może dotyczyć? Pomocne w tej kwestii jest prawo budowlane, które określa przebudowę jako wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Oznacza to, że istotne znaczenie dla określenia charakteru planowanych prac ma przede wszystkim zmiana parametrów, ale w kontekście całego obiektu budowlanego – nie jego pojedynczych fragmentów. Co ważne, przepis art. 124b ust. 1 u.g.n wskazuje na zobowiązanie celem wykonania czynności względem urządzeń, a nie wobec pojedynczych elementów linii takich jak słupy czy przewody, co oznacza że urządzeniem (obiektem budowlanym) będzie cały odcinek napowietrznej linii elektroenergetycznej.

Nad kwestią zmiany parametrów linii oraz określenia zakresu prac remontowych pochylił się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy. W wyroku z 16 grudnia 2015 r. wydanym w sprawie o sygnaturze II SA/Bd 1317/15 wskazał, że wymiana słupów i linii na części linii czy trakcji elektrycznej będzie spełniała definicję remontu, o ile nie dojdzie do zmiany parametrów technicznych takich jak zmiana napięcia, długości linii napowietrznej, zmiana jej przebiegu, zwiększenie mocy lub zwiększenie pola elektromagnetycznego.

Przed złożeniem wniosku warto najpierw rozważyć charakter planowanej inwestycji oraz zakres projektowanych czynności. Błędna kwalifikacji prac, prowadząca do złego wyboru pomiędzy postępowaniem z art. 124 ust. 1 i art. 124b ust. 1, to stracony czas dla inwestora, a w konsekwencji również opóźnienie inwestycji.

Wykonawca powinien złożyć wniosek o wydanie decyzji o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomość na potrzeby remontu tylko jeśli ma pewność, że planowane czynności nie spowodują istotnych zmian parametrów linii. W przypadku, gdy prowadzą do zmiany parametrów technicznych linii konieczne będzie złożenie wniosku z art. 124 u.g.n.

Anna Buchwald
Podobne artykuły