Dojazd do remontowanych urządzeń

Planując prace remontowe urządzeń przesyłowych należy zastanowić się nie tylko nad charakterem planowanych prac, ale również nad dojazdem do nieruchomości, na której znajdują się elementy sieci. Czasem zdarza się w praktyce, że inwestor składając wniosek o wydanie decyzji z art. 124b ust. 1 u.g.n. nie przewidział żadnej drogi dojazdowej.

W takiej sytuacji warto mieć na uwadze, że organ nie jest w żaden sposób zobowiązany do zastępowania inwestora i uzupełniania wniosku poprzez zapewnienie dojazdu do nieruchomości. Takie rozstrzygnięcie Starosty może stanowić wykroczenie poza zakres sprawy objęty wnioskiem i skutkować uchyleniem decyzji przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w przypadku jej zaskarżenia przez właściciela nieruchomości.

Podsumowanie obowiązku zapewnienia przez inwestora nie tylko odpowiedniego terenu do przeprowadzenie pracy, ale i możliwości swobodnego dojazdu do urządzeń znajduje się w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 4 grudnia 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze II SA/Kr 1132/17:

W kontekście powyższego ustalenia Sąd podziela stanowisko organu II instancji, że nie jest rzeczą organów administracji, ani tym bardziej właściciela nieruchomości podlegającej udostępnieniu, do wykazywania racjonalności i komplementarności działań podmiotu, który zamierza przeprowadzić prace, o których mowa w art. 124b ust. 1 u.g.n., w tym m.in. tego, czy zapewnił on sobie możliwość dojazdu do nieruchomości podlegającej ograniczeniu, co w świetle powyższych uwag może w sposób oczywisty nastąpić w jednej, bądź w kilku odrębnych decyzjach administracyjnych

Treść przepisu art. 124b ust. 1 u.g.n. prowadzi do wniosku, że przewiduje on możliwość wydania dwojakiego rodzaju decyzji. Mogą to być decyzję zarówno w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości, na której będą prowadzone prace przy znajdujących się na jej terenie obiektach, jak i decyzje zobowiązujące do udostępnienia nieruchomości, na której brak jest remontowanych urządzeń, ale jej udostępnienie jest konieczne celem zapewnienia możliwości dojazdu do nieruchomości, gdzie będą prowadzone prace.

W praktyce, z uwagi na brak stałych rozwiązań, organy stosują różne sposoby umożliwienia przedsiębiorcy przesyłowemu dojazdu w celu wykonania remontu, będące efektem złożonych przez inwestora wniosków. Rozstrzygnięcia przewidują zobowiązanie właściciela do udostępnienia całej nieruchomości lub wskazują na pas drogi dojazdowej, stanowiącej fragment nieruchomości szczegółowo określony na mapie obrazującej przebieg linii przesyłowej.

W sytuacji, gdy jest to możliwie wskazywany jest dojazd do nieruchomości wprost z drogi znajdującej się przy urządzeniach, a także wzdłuż istniejącej linii. Kluczem do wykonania sprawnego remontu jest przygotowanie nie tylko prawidłowo opisanych prac czy czasu zajęcia nieruchomości, ale także trasy dojazdu do remontowanej linii. Kompleksowo przygotowany wniosek o wydanie decyzji z art. 124b u.g.n. potrafi znaczący przyspieszyć planowaną inwestycję i uniknąć długotrwałych postępowań administracyjnych.

Anna Buchwald
Podobne artykuły