Mapa do celów prawnych

Decyzja wydana na podstawie art. 124 ust. 1 u.g.n. powinna określać zakres przedmiotowy i terytorialny, w jakim prawo własności doznaje ograniczeń, ponieważ stanowi nie tylko podstawą obowiązku udostępnienia nieruchomości, ale także w przypadku braku jego dobrowolnego wykonania przez właściciela – podstawę egzekucji administracyjnej (art. 124 ust. 6 u.g.n.) i wpisu w księdze wieczystej (art. 124 ust. 7 zdanie 1 u.g.n.)

Czytelnym sposobem na określenie zakresu terytorialnego jest przygotowanie przez inwestora mapy, z której organ wydający decyzję może uczynić załącznik do rozstrzygnięcia. Inwestor powinien mieć na względzie, że sporządzenie załącznika mapowego do decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości nie jest niezbędne, ale jeśli organ decyduje się taki załącznik wykonać, to musi on spełniać wymogi określone przepisami prawa.

Załącznik graficzny do decyzji stanowi jej integralną część i musi odpowiadać takim samym wymogom jak decyzja administracyjna. Powinien zatem zawierać stosowną adnotację opatrzoną podpisem i pieczęcią oraz wskazującą datę i numer decyzji, której integralną część ma stanowić (podkreślono to w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 1999 r., sygnatura akt IV SA 1757/98).

Wątpliwości wzbudza fakt jakiego rodzaju mapa powinna stanowić podstawę zobrazowania zakresu terytorialnego wywłaszczenia, czy wystarczająca jest mapa do celów projektowych sporządzona przez inwestora czy koniecznie musi być to mapa do celów prawnych sporządzona zgodna z wymogami zawartymi w § 75 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W ważnym wyroku z 16 grudnia 2016 r., wydanym w sprawie I OSK 213/16 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że dla wywłaszczenia nieruchomości nie wystarczająca będzie mapa do celów projektowych, lecz konieczne jest sporządzenie mapy do celów prawnych.

Odmienny pogląd Naczelny Sąd Administracyjny wyraził w wyroku z 31 maja 2017 r. w sprawie I OSK 2618/16 wskazując, że wymogi zawarte w przepisach spełnia mapa obrazująca precyzyjnie zakres ograniczenia. Przy czym nie musi ona stanowić mapy do celów prawnych, ani być sporządzona przez geodetę.

Jak widać brak w chwili obecnej jednolitego stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej kwestii. Powyższe prowadzi do rozbieżności w praktyce i składania przez inwestorów równie często map do celów prawnych jak i projektowych jako spełniających wymogi zawarte w przepisie art. 124 ust. 1 u.g.n.

Będąc inwestorem warto jednak rozważyć, składając wniosek o wydanie decyzji ograniczając własność, załączenie właściwej mapy, dzięki której unikniemy niepotrzebnych sporów przed sądem administracyjnym, a w konsekwencji opóźnienia w realizacji inwestycji.

Anna Buchwald
Podobne artykuły