Oględziny nieruchomości

W sytuacji, gdy rokowania z właścicielem nie odniosły pożądanego efektu, przedsiębiorca składa wniosek o wydanie decyzji w trybie art. 124b u.g.n. zobowiązującej właściciela do udostępniania nieruchomości na potrzeby prac remontowych. W toku postępowania Organ może podjąć decyzję o przeprowadzeniu oględzin nieruchomości, na których znajdują się remontowane urządzenia. O terminie i miejscu oględzin zawiadamiane są wszystkie strony postępowania.

Przedsiębiorca ma teraz dwa wyjścia – udać się na oględziny i przedstawić swoje stanowisko podczas rozmowy z urzędnikiem lub przyjąć, że wszelkie argumenty zostały wyrażone w korespondencji do Organu. Zdecydowanie skuteczniejsza jest opcja pierwsza. Obecność podczas wizji zwiększa szanse na uzyskanie decyzji zgodnej z żądaniem. Pozwala także na rozwianie ewentualnych wątpliwości Organu, a właściwie to konkretnego pracownika zajmującego się sprawą.

Oględziny zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego gwarantują pełną realizację zasady bezpośredniości postępowania. Dodatkowo stanowią dowód mogący się przyczynić do wyjaśnienia sprawy. Pozwalają nie tylko na ustalenie stanu faktycznego sprawy, ale także dają szanse na realne spotkanie z właścicielem nieruchomości oraz pracownikiem działającym w imieniu Organu.

Należy pamiętać, że w trakcie oględzin sporządzamy jest protokół, do którego można wnosić własne uwagi oraz spostrzeżenia. Ponadto Organ ma obowiązek umieścić w treści protokołu stanowisko obecnego na oględzinach przedstawiciela przedsiębiorcy. Co ważne, nieobecność inwestora może zostać wykorzystana przez właściciela nieruchomości lub działającego w jego imieniu pełnomocnika do przeforsowania własnego stanowiska, korzystnego jedynie dla właściciela gruntu.

Obecność pełnomocnika inwestora ułatwia wyjaśnienie pojawiających się w toku sprawy wątpliwości, takich jak szerokość pasa koniecznego do przeprowadzenia prac czy planowany dojazd do urządzeń. Oględziny nieruchomości mogą znacząco przyspieszyć prowadzone postępowanie administracyjne i umożliwić uzyskanie pozytywnej dla przedsiębiorcy decyzji.

Anna Buchwald
Podobne artykuły