Przeprowadzenie rokowań z właścicielem nieruchomości

Wystąpienie o wydanie  decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości (art. 124 ust. 1 u.g.n.) wymaga przeprowadzenia rokowań z właścicielem (użytkownikiem wieczystym) nieruchomości.

Jest to analogiczna sytuacja jak przy wywłaszczeniu polegającym na odebraniu prawa – strony wpierw powinny spróbować się porozumieć. Celem tych rokowań jest zapewnienie tytułu niezbędnego do realizacji inwestycji, czyli zawarcie stosownej umowy.

Rokowania przeprowadza podmiot, który zamierza wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć dokumenty z przeprowadzonych rokowań.

Przepisy u.g.n. nie przewidują sformalizowanego trybu czy procedury prowadzenia rokowań. Strony nie są związane jakimikolwiek regułami w zakresie przeprowadzenia rokowań. Konieczne jest udokumentowanie rokowań, na co wskazuje przepis art. 124 ust. 3 u.g.n. Udokumentowanie rokowań może więc polegać na przedstawieniu staroście (prezydentowi miasta):

  1. treści propozycji składanych właścicielowi nieruchomości z dowodami ich doręczenia,
  2. korespondencji e-mail z właścicielem,
  3. notatek ze spotkań i rozmów,
  4. kontrpropozycji właściciela nieruchomości,
  5. protokołu z rokowań itp.

Nie ma jednak wymogu, aby przeprowadzenie rokowań potwierdzał protokół, podpisany przez wszystkie uczestniczące strony (choć taki wymóg starają się narzucić niektóre organy administracji).

Rokowania mogą też  zakończone w dowolnym czasie, chociażby w sytuacji, gdy strona uzna, że nie ma szans na osiągnięcie porozumienia.

Brak możliwości uzyskania zgody właściciela to sytuacja, w które właściciel nie odpowiedział on na zaproszenie do rokowań, sprzeciwił się wyrażeniu zgody albo też strony postawiły sobie wzajemnie takie warunki, że uznały je za niemożliwe do przyjęcia.

Często spór co do warunków udostępnienia nieruchomości dotyczy wysokości należności dla właściciela lub uzależnienia wyrażenia zgody od uregulowania tzw. zaszłości (czyli sytuacji urządzeń istniejących już na nieruchomości. Jeśli strony nie porozumieją się w tym zakresie, to rokowania kończą się niepowodzeniem.

 

Iwo Fisz
Podobne artykuły