Przyłącze inwestycją celu publicznego?

Prowadzenie inwestycji w zakresie budowy linii elektroenergetycznej wymaga każdorazowo zawarcia inwestycji o lokalizacji celu publicznego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje nieruchomość lub wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego. Kwalifikacja inwestycji jako realizującej cel publiczny uzależniona jest od przesłanek zawartych w treści przepisu art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Inwestycja musi mieć co najmniej znaczenie lokalne lub ponadlokalne i powinna realizować potrzeby wspólnoty. Wspólnotą taką będzie obszar gminy, powiatu i województwa, a także społeczeństwo jako pewna całość zamieszkująca obszar państwa lub jego część. Inwestycja celu publicznego nastawiona jest na spełnienie interesu publicznego istotnego dla zbiorowości przynajmniej na poziomie lokalnym.

Wątpliwości pojawiają się w sytuacji, gdy planowana inwestycja, w postaci rozbudowy sieci przesyłowej, zasilać będzie tylko jeden budynek usytuowany na prywatnej nieruchomości. Taki właśnie problem prawny badał ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie II OSK 751/17. Postępowanie dotyczyło budowy odcinka linii energetycznej średniego napięcia, stanowiącej rozbudowę istniejącej sieci, mającej na celu zasilanie jednej działki budowlanej.

Organy w toku postępowania uznały, iż planowana rozbudowa linii średniego napięcia stanowi inwestycję celu publicznego, z której korzystać będą mogli wszyscy okoliczni mieszkańcy i inne podmioty. Podobnie Wojewódzki Sąd Administracyjny przyjął, że inwestycja nie musi służyć całej gminie, ale może być istotna dla mniejszej ilości mieszkańców i jako taka spełni realizację celu publicznego. Ponadto w sprawie uznano, że wcześniejsze wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej dla działki prywatnej nie wyklucza możliwości wystąpienia z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kablowej SN 15kV, przez właściciela sieci elektroenergetycznej m.in. na tej nieruchomości.

Ze stanowiskiem organów nie sposób się zgodzić. Czym innym jest bowiem budowa przyłącza zasilającego prywatną nieruchomość, a czym innym budowa odcinka sieci elektroenergetycznej służącego potrzebom wspólnoty takiej jak gmina czy miasto. Trudno bowiem przyjąć, aby zamówione przez inwestora przyłącze do konkretnej nieruchomości miałoby stanowić inwestycje celu publicznego.

Podsumowując Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie stwierdził:

Podkreśla się, iż wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego stanowi wyjątek, którego nie wolno domniemywać ani rozszerzać. Przeciwnie, dla objęcia inwestycji zakresem stosowania przepisów dotyczących decyzji lokalizacyjnej należy udowodnić, że inwestycja ta spełnia wskazane wyżej przesłanki, tj. że jest przedsięwzięciem, które można zaliczyć do działań o znaczeniu lokalnym, ponadlokalnym czy krajowym (ma na celu urzeczywistnienie interesu publicznego, istotnego dla zbiorowości), oraz że stanowi realizację celów, o których mowa w art. 6 u.g.n. Niespełnienie którejkolwiek z dwóch wyżej wskazanych przesłanek skutkować musi przyjęciem, że nie mamy do czynienia z inwestycją celu publicznego, a do określenia warunków tego przedsięwzięcia właściwym jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 u.p.z.p., pod pojęciem inwestycji celu publicznego należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne). Działania takie bez względu na status podmiotu, które je podejmuje oraz źródła ich finansowania, stanowią realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przepis ten wymienia wśród celów publicznych budowę i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

Istotne jest, aby działania stanowiące cel publiczny nie tylko dotyczyły sieci przesyłowych, ale również miały znaczenie dla większej społeczności. Zatem budowa przyłącza istotnego z punktu widzenia inwestora biurowca, nie może stanowić inwestycji celu publicznego.

Anna Buchwald
Podobne artykuły