Rozprawa administracyjna w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Rozprawa administracyjna jest dość rzadko stosowaną instytucją procedury administracyjnej. Poza przypadkami, gdy jej przeprowadzenie jest obowiązkowe, to nieczęsto organy sięgają do możliwości jej przeprowadzenia. Z praktycznych przykładów można podać rozprawę administracyjną, otwartą dla społeczeństwa, w przypadku ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Jednym z przypadków, gdy przeprowadzenie rozprawy administracyjnej jest obligatoryjne, jest wywłaszczenie nieruchomości.  Przepisy art. 118 ust. 1 i 2 u.g.n. przewidują, że  po wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego starosta przeprowadza rozprawę administracyjną, przy czym regulacji tej nie stosuje się w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Niewątpliwie, przepis ten dotyczy klasycznego wywłaszczenia, polegającego na odebraniu czyjegoś prawa. Pojawiły się natomiast wątpliwości czy dotyczy on wywłaszczenia polegającego na ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości.

Regulacja art. 124 ust. 1 u.g.n. ma niewątpliwie inny charakter od ogólnych przepisów o wywłaszczeniu nieruchomości. Przepis art. 118 u.g.n. został umieszczony przez ustawodawcę po przepisach określających klasyczne wywłaszczenie nieruchomości (art. 112 – art. 117 u.g.n.). Może to wskazywać, że odnosi się on tylko do takiego właśnie wywłaszczenia.  Wskazuje na to również wykładnia językowa, bowiem w przepisie art. 118 mowa o postępowaniu wywłaszczeniowym, nie zaś – o postępowaniu w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości (art. 124 u.g.n.).

Z tego względu, w orzecznictwie przyjmuje się, że w przypadkach postępowań o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości  rozprawa administracyjna nie jest obowiązkowa. Stanowisko takie w orzecznictwie wyraźnie potwierdzono w wyroku WSA w Gdańsku  z dnia 19 października 2016 r.

Organ może jednak taką rozprawę przeprowadzić, jeśli uzna, że  zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron bądź gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin.

Iwo Fisz
Podobne artykuły