Wejście na teren sąsiedniej nieruchomości

W trakcie prac budowlanych czasem konieczne jest skorzystanie z terenu nieruchomości sąsiedniej, na której ani nie znajdują się, ani nie są planowane urządzenia przesyłowe. W takiej sytuacji pojawiają się wątpliwości dotyczące możliwości wejścia na grunt sąsiedni, dla którego nie wydano decyzji ograniczającej własność z art. 124 ust. 1 u.g.n.

Norma prawna umożliwiająca skorzystanie z nieruchomości sąsiedniej na potrzeby prac budowlanych wynika z treści art. 47 ust. 1 Prawa budowlanego. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych niezbędne będzie wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z gruntu lub obiektu, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.

W przypadku, gdy nie dochodzi do uzgodnienia pomiędzy właścicielem a inwestorem, a wejście na teren nieruchomości jest niezbędne, to wtedy właściwy organ architektoniczno-budowlany, wydaje decyzję o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości i zakreśla granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z nieruchomości.

Organem właściwym w sprawie jest organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę. Natomiast rozstrzygnięcie o niezbędności wejścia uzależnione jest od złożenia wniosku przez inwestora i jego zasadności.

Po zakończeniu robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej na sąsiedniej nieruchomości, w wyniku korzystania z niej w ramach udzielonego zezwolenia. Naprawienie tych szkód następuje na zasadach cywilnoprawnych, co wymaga ich rozliczenia w drodze umowy i może być dochodzone przez uprawnione osoby np. właścicieli gruntu przed sądem cywilnym.

Zajęcie sąsiedniej nieruchomości nie jest związane z koniecznością realizacji jedynie celu publicznego, lecz każdego rodzaju inwestycji budowlanej, pod warunkiem, że wykonanie robót budowlanych nie jest możliwe bez skorzystania z sąsiedniej nieruchomości.

Zastosowanie możliwości przewidzianych w prawie budowlanym może przyspieszyć lub ułatwić proces budowy urządzeń przesyłowych, w szczególności, gdy nie możliwości wykonania prac w graniach nieruchomości, na której finalnie znajdą się urządzenia.

Anna Buchwald
Podobne artykuły