Właściwość organów w sprawach decyzji wywłaszczeniowych

Decyzje w sprawach dotyczących ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz zobowiązania do udostępnienia nieruchomości wydaje starosta, a w drugiej instancji – wojewoda. To, że organem odwoławczym wobec starosty jest wojewoda, a nie samorządowe kolegium odwoławcze, wynika z regulacji zawartej w przepisie art. 9a u.g.n.

Sytuacja prezentuje się nieco inaczej w przypadku sprawy o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w na obszarze miasta na prawach powiatu. Funkcje starosty wykonuje tam prezydent miasta. Organ ten wydaje decyzje w pierwszej instancji. W drugiej instancji nadal orzeka wojewoda.

W przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, uregulowano podstawę wyłączenia prezydenta miasta w niektórych przypadkach. Przepis art. 124 ust. 8 u.g.n. przewiduje, że w sprawach dotyczących ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,  w których stroną postępowania jest gmina lub powiat, prezydent miasta na prawach powiatu sprawujący funkcję starosty podlega wyłączeniu na zasadach określonych w rozdziale 5 działu I k.p.a.  (art. 24-27 k.p.a.).

W takim przypadku, wniosek o wydanie decyzji wywłaszczeniowej i tak należy złożyć do prezydenta miasta. Ten organ powinien ustalić, że podlega on wyłączeniu w tej sprawie i wykorzystać regulację art. 26 § 2 k.p.a. Przepis ten przewiduje, że w przypadku wyłączenia organu, sprawę załatwia organ wyższego stopnia (wojewoda) albo wyznacza on inny organ sobie podległy.

W praktyce, zdecydowanie częściej zdarza się, że organ wyższego stopnia wyznacza do załatwienia sprawy inny organ. Gdyby jednak wojewoda sam załatwił sprawę, to do rozpoznania odwołania od decyzji wydanej przez wojewodę właściwy byłby minister.

Iwo Fisz
Podobne artykuły